Referenser till forskning om sexuella övergrepp

Läsarfrågan jag svarar på 28 april 2014 i Dagens Nyheter handlar om sexuella övergrepp inom familjen. Nedan finns exempel på studier som jag hänvisar till i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

Under en lång period har forskare varit oeniga om hur mycket ett barn påverkas av ett sexuellt övergrepp. Vissa har menat att det inte har så stor betydelse för hur man mår senare i livet, medan andra har hävdat motsatsen. I den mest aktuella sammanvägningen av tillgänglig forskningen, där man också tar hänsyn till brister i tidigare studier, finner man dock att det finns ett tydligt samband mellan sexuella övergrepp under barndomen och förekomst av depression och nedstämdhet senare i livet…

Lindert m fl. (2014).  Sexual and physical abuse in childhood is associated with depression and anxiety over the life course: systematic review and meta-analysis.

  • En studie som granskar kvalitén i tidigare genomförda sammanvägningar och som liksom ovanstående studie kommer fram till att offer för sexuella övergrepp ofta drabbas av svårigheter senare i livet…

En sammanvägning av flera studier som visar att personer som får bearbeta upplevelsen av sexuella övergrepp i terapi i mindre utsträckning drabbas av både oro, nedstämdhet och utagerande problem…

Trask m fl. (2011). Treatment effects for common outcomes of child sexual abuse: A current meta-analysis.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *