Länkar till sidor med stöd för anhöriga till psykiskt sjuka

Den 5 december 2016 skrev jag ett svar till en förälder vars 20-årige son mådde mycket dåligt. Föräldern upplevde att sonen hade autistiska drag, men han ville själv inte genomföra en utredning.  Han var mycket nedstämd och passiv, saknade fullständig gymnasieutbildning och varken arbetade eller studerade för närvarande. Nedan finns några länkar till sidor med stöd och råd till anhöriga.

Habiliteringen i Stockholms läns landsting
På denna sida finns mycket information och även möjligheter till stöd och råd för anhöriga/föräldrar till barn med autismspektrumstörningar. Länken går till Autismcenters vuxenteam, men letar man i menyerna finns även motsvarande för barn och ungdomar. På den här länken finns specifik information om stöd till anhöriga.

Ung och Asperger
Ännu en sida från Stockholms läns landsting med information som riktar sig direkt till ungdomar/unga vuxna. Mycket praktisk och lättillgänglig information där man även kan läsa eller lyssna på andras berättelser.

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
Ett nätverk med tolv patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Mycket bra information och möjligheter till stöd.

Föreningen MINDs föräldratelefon
Föreningen MIND arbetar för psykisk hälsa och för att stödja människor i kris. De har en telefon bemannad med psykologer och socionomer dit föräldrar kan ringa (anonymt) för att få råd och stöd.

Internetpsykiatri
Stockholms läns landsting erbjuder behandling av vissa psykiska problem via internet (bland annat depression), vilket kan vara ett behandlingsalternativ som föredras av personer som tycker det är svårt att träffas ansikte mot ansikte. Även personer som bor i andra län kan söka behandling.

Litteratur om Motiverande samtal
I mitt svar tar jag upp Motiverande samtal som ett sätt att nå fram till någon som inte vill söka hjälp. Folkhälsoinstitutet har givit ut en handbok till skolpersonal, men den är även användbar för exempelvis föräldrar. Den kan laddas ner gratis här.

Min kollega på DN Liria Ortiz, som är expert på motiverande samtal, har också givit ut en bok som specifikt handlar om hur man kan använda metoden när man försöker motivera personer med autism eller ADHD.