Forskning om skärmtid

Läsarfrågan jag svarar på 27 januari 2017 i Dagens Nyheter handlar om en förälder som är bekymrad över att skärmarna gör att barnen tappar intresset för alla andra aktiviteter. Nedan finns referenser till forskning som jag tar upp i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I rapporten nedan har Statens medieråd sammanställt svenska föräldrars åsikter om barns skärmanvändning…

Nedanstående studier handlar om samband mellan användning av skärmar och ohälsa. I den första studien gjorde man en sammanräkning av flera andra studier och fann att det var vanligare med depression hos ungdomar som ägnade mer än 2 timmar per dag åt skärmar (ju fler timmar desto större risk). Intressant nog var det lägst risk för dem som ändå ägnade viss tid åt skärmar (1 timme per dag var lägre risk än ingen skärmtid alls). I den andra studien undersökte man specifikt sociala medier och fann att det över tid påverkade den psykiska hälsan negativt. Det är fortfarande inte ett bevis på att det var skärmanvändningen som orsakade ohälsan, men en  ganska stark indikation…

I nedanstående rapport från Folkhälsomyndigheten redovisas hur skärmtiden har ökat för ungdomar de senaste åren. I rapporten ser man även samband mellan psykisk ohälsa och mycket skärmtid…

I en sammanställning av tio studier av unga som ägnar sig åt omfattande spelande (på internet) fann forskarna tydliga tecken på förändringar i hjärnans funktion som motsvarar förändringar man ser i samband med andra typer av missbruk och beroendeproblem…

I en studie av föräldrars och barns förhållningssätt till skärmar fann man ett starkt samband mellan föräldrars skärmtid (samt attityd till skärmar) och barnens skärmtid…