Forskning om roller i familjen och om föräldrastöd

Läsarfrågan jag svarar på 1 december 2017 i Dagens Nyheter handlar om en pojke som länge haft varit utsatt för utfrysning och negativ behandling i skolan. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I svaret tar jag upp en möjlig orsak till problem som handlar om att föräldrar kan få negativa förväntningar på sitt barn, vilket lätt blir en ond cirkel där barnet efterhand börjar leva upp till förväntningarna. Nedan finns tre studier som visar hur föräldrar medvetet eller omedvetet förändrar sitt sätt att samspela med sina barn på grund av negativa förväntningar. Det är i synnerhet tydligt om föräldrarna uppfattar att barnens beteenden beror på egenskaper hos barnet (t ex blyg, bortskämd, missnöjd), snarare än på samspelet med föräldrarna…

I mitt svar förespråkar jag att föräldrarna ska försöka ta dotterns perspektiv, lyssna och försöka förstå dotterns känslor (så kallad validering). I denna studie prövade man att antingen ge feedback som bekräftade känslor (validering) eller inte (icke-validering) till deltagare som genomförde flera stressande test på rad. Både negativa känslor och stressnivå ökade klart över tid hos de som inte blev validerade jämfört med de vars känslor blev bekräftade…

Jag avslutar svaret med att redkommendera föräldrastödsgrupper som erbjuds i de flesta kommuner. Socialstyrelsen har publicerat en rapport om en stor svensk studie som visar att alla fyra föräldrastödsprogram som ingick i studien klart hjälpte familjerna som deltog…