Forskning om samspel och konflikter

Läsarfrågan jag svarar på 23 februari 2018 i Dagens Nyheter handlar om mamma som undrar om det är okej att låta hennes 2,5-åring titta på telefonen för att minimera konflikterna. Hon beskriver också sonen som känslig, vilket är ett skäl till att de använder telefonen istället för att ta varje fight. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Några forskare genomförde en studie där föräldrar fick beskriva hur de visade känslor i samband med olika vardagliga situationer. Föräldrarna delades in i tre grupper: de som visade mycket ilska, de som visade mycket oro och de som förblev lugna. Fyra år senare fick föräldrarna bedöma hur barnen reagerade i olika stressade vardagssituationer. Föräldrar som från början visat mycket ilska hade fyra år senare barn som var argare…

I följande studie undersökte man vad som kännetecknade föräldrars sätt att agera i konflikter med barnen. Forskarna fann att föräldrar oftare körde över sina barn i konflikter när de själva var stressade eller på dåligt humör. Inte så oväntat, men en påminnelse om uttrycket ”sätt på syrgasmasken själv innan du hjälper ditt barn”…

Många studier har visat hur ett överskott av gränssättning, tillsägelser och kritik leder till mer problem och konflikter. Ett exempel är en sammanställning av flera studier med totalt över 500 barn. Av alla faktorer som mättes var det överdriven gränssättning och för mycket tillsägelser som bidrog mest till problem…

I denna studie följde man över 4000 barn från det att barnen var tre tills de fyllde nio år. Man mätte både hur barnen och föräldrarna betedde sig vid flera tillfällen under denna period. Resultatet av studien visade bland annat att barnens beteenden påverkade föräldrarna mer, än tvärtom. Med andra ord ger studien stöd åt påståendet att utmanande temperament hos barn leder till att föräldrar förändrar sitt beteenden (t ex blir mer stränga, arga eller eftergivna)…

I följande studie jämförde man hur vanligt det var med överkänslighet för beröring hos barn med eller utan autismspektrum diagnos. Studien visade att drygt 60 procent av barnen med autismdiagnos visade klar överkänslighet, medan motsvarande andel av barn utan diagnos bara var knappt 9 procent. Även om skillnaden var stor, så betyder det ändå att de flesta barn som är överkänsliga mot beröring inte har en autismdiagnos, eftersom det är en så liten grupp som har den diagnosen…