Forskning om att förbereda barn inför operationer

Läsarfrågan jag svarar på 20 april 2018 i Dagens Nyheter handlar om en pojke som ska opereras. Mamman undrar om och i så fall hur hon ska förbereda honom inför det. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Länkar till informationssidor om hur barn kan förberedas inför operation…

Nedan finns länkar till två forskningsartiklar om betydelsen av att förbereda barn inför operationer. Den första artikeln är en översikt av ett fyrtiotal studier, där man fann att det generellt finns stöd för att använda förberedande information, men att effekterna beror på omständigheter och barnets egenskaper. Den andra artikeln är en studie där man lät föräldrar sköta förberedelser av barnet på egen hand. Deltagarna i studien slumpades till att antingen få hem en film och en bok att jobba med inför operationen, eller till att enbart få sjuhusets sedvanliga information på plats. Studien visade att både barn och föräldrar i gruppen som fått förbereda sig visade mindre oro i samband med operationen…

I följande sammanställning av forskningsstudier undersöktes hur och när man bör informera barn inför operationer. Forskarna kom fram till att det fanns stöd för att information som drar nytta av rollmodeller/förebilder (filmer med barn, sagor med barn, lek) är bättre än enbart text eller prat. För barn från 5-6 år var det bäst om informationen ungefär en väcka innan operation, medan yngre barn bör få information dagen innan eller samma dag. Informationen till barnen bör både handla om vad som kommer att ske, och hur det kommer att kännas (ev. smärta, illamående etc).

Det finns flera studier som visat hur föräldrars oro hänger samman med barns oro. Här är ett exempel på en sådan studie, där man också ser att det framförallt är föräldrars oro i stunden som har betydelse…

Ytterligare en studie som undersökt samspelet mellan föräldrars och barns känslor, där man mätte hur emotionellt tillgängliga var just innan sövning inför halsmandeloperation. Emotionellt tillgänglig innebar här att man var lyhörd, närvarande och stöttande, vilket förstås är lättare om man kan hålla sin egen oro i schack. Studien visade på tydliga samband, där barn drabbades av mindre stress och oro ju mer emotionellt tillgängliga föräldrarna hade varit…

En studie som undersökte hur vanligt det är att barn känner betydande oro och stress inför operationer. I tidigare studier har man funnit att det gäller för mellan 50-75%. I denna studie var det drygt 40%…