Forskning om återkoppling och uppmuntran i skolan

I läsarfrågan jag svarar på i augusti 2020 i Dagens Nyheter reagerar en förälder på bristen på positiv återkoppling under ett utvecklingssamtal i skolan. Nedan finns länkar till forskning som rör svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

I skolverkets allmänna råd framgår det att återkopplingen under utvecklingssamtal ska vara tydligt kopplat till målen för årskursen och vara balanserade. Enligt skollagen ska alla elever få en skriftlig utvecklingsplan som ”utgår från elevens styrkor, förutsättningar och intressen och uttrycker positiva förväntningar på eleven med tilltro till elevens möjligheter att utvecklas”

Det finns mycket forskning som visar att feedback har stor betydelse för lärande och relationer. I nedanstående forskningsöversikt reder författarna ut hur och under vilka omständigheter feedback bör ges för att vara hjälpsam. De betonar bland annat vikten av att feedback förekommer i ett sammanhang och följa modellen – 1. Vart är jag på väg? (vad är målet)? 2. Hur går det? (feedback) och 3. Vad behöver jag göra nu? (plan och stöd framåt). De tar också upp avsaknaden eller den ibland negativa effekten av ospecifik feedback eller beröm, vilket i synnerhet gäller feedback som handlar om barns egenskaper (”Duktig”/”Smart”)…

Vissa forskare menar att beröm och feedback kan ha negativa effekter på elevers självständighet, ifall de upplever feedbacken som ett sätt att styra eller kontrollera dem (manipulation). När man fördjupar sig i ämnet framgår dock att det beror på hur och i vilket sammanhang feedbacken sker. Detta konstaterar även några av de främsta kritikerna i nedanstående sammanställning, där de visar att verbal feedback faktiskt bidrar till elevers självständighet givet att feedbacken syftar till att visa vägen, snarare än att styra/kontrollera/manipulera…

En välbekant tumregel är vikten av att balansera positiv och negativ feedback – helst bör det vara ett överskott av det positiva. I följande studie fick lärare stöd och utbildning i att uppnå en åtminstone jämn balans mellan den positiva och negativa feedbacken till elever. Studien visade både att lärarna klarade av det och att det hade en positiv effekt på elevernas arbete i klassrummet…