Forskning om hur barn lär sig

Läsarfrågan jag svarar på i maj 2020 i Dagens Nyheter handlar om fyraårig tjej som börjat skriva. Föräldern är bekymrad över att sambon börjat korrigera dotterns stavning. Hennes fråga är hur detta korrigerande påverkar dottern och befarar att det kan förta hennes lust i att skriva och berätta. Nedan finns länkar till forskning om inlärning hos barn som rör svaret. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

Nedan finns några länkar till klassiska böcker av Lev Vygoskij och Jean Piaget, förgrundsgestalter inom pedagogik. Även om de utvecklade sina teorier för hundra år sedan är deras tankar i allra högsta grad aktuella i dag…

I studien nedan demonstreras Vygotskijs teori i ett experiment, där en forskare filmade föräldrar när de hjälpte barn med hemläxor. När forskaren analyserade filmerna var det tydligt att då föräldrar ställde lagom höga krav blev barnen mer engagerade och arbetade med självförtroende…

De tre studierna nedan handlar om hur föräldrar agerar när barn gör rätt eller fel i skoluppgifter. I den första studien kunde forskarna se ett tydligt samband mellan ovälkomna rättelser från föräldrar och barns tendens att ge upp. I den andra studien observerade forskarna samspelet mellan föräldrar och förskolebarn när de löste pussel tillsammans. När forskarna sedan följde upp hur väl barnen klarade skolarbetet flera år senare kunde de se några intressanta samband. Det var två saker föräldrarna som framträdde extra starkt. Ju mer föräldrarna uppmuntrade barnen när de gjorde rätt, desto bättre klarade barnen skolarbetet senare. Och ju mer föräldrarna tog över och löste pusseluppgifterna åt barnen, desto sämre gick skolarbetet flera år senare. I den tredje studien gjorde forskarna noggranna mätningar av hur föräldrar kommunicerade känslomässigt (positivt och negativt). Det var tydligt att föräldrar till barn som hade större bekymmer med hemläxor uttryckte mer negativa känslor, vilket hängde samman med att barnen kände sig än mer hjälplösa i läxarbetet. Det var samtidigt tydligt att den negativa effekten kunde kompenseras om föräldrarna samtidigt visade mycket positiva känslor. Det är med andra ord viktigt att upprätthålla en vänlig och positiv ton när barn ska lära sig saker…

I följande studie genomförde forskare en rad experiment med barn och föräldrar. Först undersökte de föräldrars attityd till när deras barn gör fel och kunde konstatera att vissa föräldrar ser fel som något negativt eller försvagande, medan andra ser misstag och fel som en möjlighet att lära. Forskarna kunde sedan se att föräldrarnas attityd till fel hängde samman med hur de kommunicerade med barnen – ju mer föräldrar såg fel som en möjlighet att lära, desto mer försökte de hjälpa barnen att analysera och förstå misstag de gjort. Ju mer föräldrar såg fel som något försvagande, desto mer fokuserade de på resultatet, eller försökte skyla över. Till sist kunde forskarna också se att dessa beteenden hos föräldrarna i sin tur hängde samman med barnens tro på sin egen förmåga att lära sig och utvecklas. Den sammantagna slutsatsen är inte att föräldrar ska påpeka varje fel ett barn gör, men när man gör det (eller när barnet själv ser att det blir fel) är det viktigt att inte skygga för misstaget utan försöka lära sig av det…

Till sist två studier om betydelsen av fri lek. I det första experimentet fick barn pröva nya leksaker. Hälften av barnen fick leka helt fritt, medan hälften fick instruktioner från en vuxen om hur leksaken skulle användas. I den första gruppen kunde forskarna konstatera att barnen i den fortsatta leken utforskade och använde leksakerna på ett klart mer varierat och kreativt sätt jämfört med gruppen som fått instruktioner. I den andra studien lottade forskarna barn till två grupper, där den ena fick leka fritt med lera och den andra fick göra en strukturerad uppgift med instruktioner. Därefter fick barnen göra ett kollage som bedömdes av en jury (som inte visste vilken grupp barnen hörde till). Juryn bedömde kollagen från barnen i gruppen som fått leka fritt som mer kreativa och fantasifulla. I den gruppen innehöll också kollagen fler olika färger och delar…