Forskning om barns rädsla för främlingar och separation

Läsarfrågan jag svarar på i november 2019 i Dagens Nyheter handlar om tvåårig tjej som är väldigt rädd för främmande och halvfrämmande vuxna. Föräldrarna har börjat undvika sociala sammanhang och undrar hur de ska gå vidare. Nedan finns exempel på forskning som handlar om rädsla i allmänhet och rädsla för främlingar och separation i synnerhet. I många fall måste man betala för att läsa studier i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara tillgängliga gratis.

I en stor studie följde man barn under flera år och undersökte vid varje tidpunkt i vilken grad barnen led av separationsångest. Vid första mättillfället, då barnen var 1,5 år, var det 18% av barnen som led av separationsångest. För drygt 60% delen av den gruppen minskade dock problemen med tiden, så att barnen inte var mer rädda än andra när de var 4-5 år…

En studie som visar att barn som utvecklar ångest i sociala sammanhang under uppväxten (social fobi) ofta har en period med stark rädsla för främlingar under småbarnsåren. Samtidigt förekom sådana perioder även hos barn som inte fick social fobi senare, men det var inte lika vanligt i den gruppen…

En sammanställning av många studier som undersökt hur stor del arv respektive miljö bidrar med till problem hos barn. Slutsatsen angående olika typer av ångestproblem är att uppväxtmiljön i hemmet bara bidrar med mellan 10-30 procent. Händelser utanför hemmet med cirka 30-40 procent, medan gener bidrar med cirka 50 procent…

Det finns många studier som visat att KBT hjälper mot ångest hos barn. Mellan hälften och två tredjedelar brukar bli fria från diagnoser efter behandlingen. I denna sammanställning undersökte man en lite annorlunda fråga. Eftersom det är mycket vanligt att barn har fler än en ångestdiagnos samtidigt, analyserade man hur många som blir fria från alla sina ångestdiagnoser efter behandling med KBT (inte enbart den mest framträdande diagnosen). Sammanställningen visade även det gällde för mellan hälften och två tredjedelar av barnen…

I följande forskningsöversikt går forskarna igenom studier som visar hur barn tar efter föräldrars oro. I den tar de bland annat upp studier med små barn (1-2 år) där föräldrarna får agera på olika vis när de möter främlingar. I de fall en förälder betedde sig osäkert och avvaktande i ett möte, ökade sannolikheten för att barnet också blev mer avvaktande i följande möten…