Uppföljning av konsultation i förskolan

För att studenterna ska bli godkända på kursen krävs att de har uppträtt på ett professionellt och korrekt sätt i kontakten med pedagoger och barn. Man bör inte förvänta sig att studenter under utbildning ska uppvisa samma grad av professionalitet som yrkesverksamma inom förskolan. Däremot krävs att de inte på något allvarligt sätt har brustit i sitt uppträdande. Därför ber vi dig att svara på följande frågor om studenten som besökte dig under hösten. Om du svarar att studenten inte har uppträtt professionellt kommer vi att kontakta dig för att få en mer utförlig beskrivning av vad som hänt.

Om flera studenter har besökt dig under projektet och de har uppträtt på olika vis, kan du klargöra det i rutan för kommentarer längst ned.

Ditt för- och efternamn:

1. Har studenten gjort något som inneburit risker eller obehag för personal eller barn på förskolan?
 Nej Ja

2. Har studenten gjort något som allvarligt har minskat ditt förtroende för Karolinska institutet?
 Nej Ja

3. Hur upplevde du att studenten uppträdde i kontakten med dig och under besöken på förskolan?
 Oprofessionellt Acceptabelt Professionellt

Din upplevelse av projektet

Vi är också intresserade av att få veta hur du upplevde att delta i projektet. Det är värdefullt för att vi kontinuerligt ska kunna utveckla vårt samarbete med förskolorna inom detta projekt. Vi vore därför mycket tacksamma om du vill svara på nedanstående frågor.

4. Hur givande upplever du att mötena med studenten var?
 Inte alls givande Lite givande Ganska givande Klart givande Mycket givande Vet ej

5. Hur givande upplever du att föreläsningen på Karolinska institutet var?
 Inte alls givande Lite givande Ganska givande Klart givande Mycket givande Vet ej

6. Hur givande upplever du att projektet som helhet var?
 Inte alls givande Lite givande Ganska givande Klart givande Mycket givande Vet ej

7. Upplever du att din medverkan i projektet har gjort att du samspelar eller kommunicerar annorlunda med barnen?
 Ingen förändring Mycket liten förändring Liten förändring Måttlig förändring Stor förändring Vet ej

8. Upplever du att projektet har bidragit till någon positiv förändring i barngruppen?
 Ingen förändring Mycket liten förändring Liten förändring Måttlig förändring Stor förändring Vet ej

9. Skulle du rekommendera en kollega att delta i projektet?
 Nej Kanske Ja Vet ej

10. Övriga kommentarer om din upplevelse av projektet