Instruktörsutbildning våren 2018

Instruktörsutbildningen våren 2018 omfattar tre parallella spår: Komet (3-11 år), Komet (12-18 år) och ABC. Deltagarna som går utbildningen väljer ett av spåren och blir instruktör i just det programmet.

Tid och plats för utbildningen

Utbildningen kommer att äga rum på Karolinska institutet i Stockholm. Utbildningen inleds med fyra heldagar 22-25 januari. De två första dagarna är gemensamma för de tre parallella spåren (Komet 3-11, Komet 12-18 och ABC), medan de två sista dagarna är specifika för respektive spår/program. En (ej obligatorisk) uppföljning med samtliga deltagare kommer också att äga rum 22 maj (heldag). Till detta kommer individuell handledning och certifiering.

Planering av gruppledarutbildning och utbildningen

Förutom ovanstående aktiviteter omfattar utbildningen även att den blivande instruktören ska hålla en gruppledarutbildning i direkt anslutning till de fyra första utbildningsdagarna i januari (Klicka här för att läsa mer om ramar och villkor för att arrangera gruppledarutbildning lokalt). För att kunna gå utbildningen våren 2018 krävs därmed att deltagare till gruppledarutbildningen rekryteras i förväg. Likaså behöver de blivande gruppledarna förbereda sig genom att rekrytera föräldrar till sin första föräldragrupp (som är en del i deras utbildning). Tabellen nedan visar när de olika momenten ungefär bör ske för att hinna genomföra alla aktiviteter under våren. Eftersom det kan behövas uppehåll i föräldragruppen på grund av ledigheter och lov kan det (framförallt för Komet 3-11 som omfattar 11 träffar) vara svårt att hinna alla träffar innan sommaruppehållet. Det kan därför bli aktuellt att lägga någon/några av träffarna efter sommaren. Instruktören får planera detta tillsammans med gruppledaren.

(Klicka på bilden för förstoring)

Handledning och certifiering

När deltagaren på instruktörsutbildningen håller sin första gruppledarutbildning kommer två tillfällen med individuell handledning  att äga rum. Handledningen sker på distans, vilket innebär att den blivande instruktören får filma sig själv under valda delar av gruppledarutbildningen. Inför varje handledning tittar handledaren på filmen och ger sedan feedback via Skype. Första handledningstillfället äger rum i uppstarten av den blivande instruktörens gruppledarutbildning och handledaren ger då feedback på områden att utveckla till nästa tillfälle. Det andra handledningstillfället syftar till att följa upp de områden som diskuterades gången innan. Dessutom gör handledaren vid andra tillfället en samlad bedömning av instruktörens färdigheter och utfärdar ett certifikat om kraven är uppfyllda. Om den blivande instruktören inte uppfyller de förväntade kraven kommer ytterligare handledning och uppföljning att erbjudas.

Vem kan söka instruktörsutbildningen?

För att kunna gå instruktörsutbildningen i Komet eller ABC gäller följande nödvändiga kvalifikationer:

 • Att vara certifierad gruppledare i Komet eller ABC. Detta krav skiljer sig åt beroende på vilket program man vill bli instruktör i:

Krav för att bli instruktör i ABC: Certifierad gruppledare i ABC, Komet 3-11 eller Komet 12-18.

Krav för att bli instruktör i Komet 3-11: Certifierad gruppledare i Komet 3-11. Även de som är certifierade gruppledare i Komet 12-18 har möjlighet att söka denna utbildning under förutsättning att de har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med stöd till föräldrar som har yngre barn (även om det inte har varit i form av Komet-grupper).

Krav för att bli instruktör i Komet 12-18: Certifierad gruppledare i Komet 12-18. Även de som är certifierade gruppledare i Komet 3-11 har möjlighet att söka denna utbildning under förutsättning att de har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med stöd till föräldrar som har äldre barn (även om det inte har varit i form av Komet-grupper).

Anledningen till att det inte räcker med gruppledarutbildning i ABC för att bli instruktör i Komet beror på att gruppledarutbildningarna i Komet är såpass mycket mer omfattande och fördjupande.

 • Att man har hållit i minst tre föräldragrupper (inklusive den grupp man höll under utbildningen till gruppledare).
 • Att arbetsgivaren har givit sitt samtycke till utbildningen (gäller ej för privatpraktiserande).
 • Att man har möjlighet att arrangera en gruppledarutbildning våren 2018 (se bild ovan).

Följande saker är exempel på meriter som ligger till grund för urvalet av deltagare på instruktörsutbildningen:

 • Erfarenhet av att handleda/utbilda grupper.
 • Erfarenhet av att arbeta med föräldrar (stöd, råd eller behandling).
 • Formell utbildning inom området psykologi, socialt arbete eller annan relevant utbildning.
 • Stort lokalt behov av nya/fler gruppledare.
 • Förankring och stöd från ansvariga i kommunen/stadsdelen/landstinget (dvs. att ansvariga förutom att ge sitt medgivande till utbildningen, vilket är ett krav, dessutom aktivt stödjer behovet av instruktörer/gruppledare i ABC eller Komet).

Vad krävs för att bli certifierad instruktör?

 • Närvaro på de fyra utbildningsdagarna i januari
 • Att föreläsa och handleda på en gruppledarutbildning
 • Spela in sig själv på film under oavanstående utbildning och uppvisa nödvändiga färdigheter som instruktör
 • Bli godkänd på inlämningsuppgifter (kopplat till litteraturen på utbildningen)

Stöd efter utbildningen – nätverk och webbportal

Efter genomfört utbildning och certifiering kommer instruktörer att erbjudas fortsatt stöd av KI, som i stort liknar det stöd som PLUS och Plusportalen har erbjudit:

 • Möjlighet att ladda ner (uppdaterat) material, såsom manualer, planscher och filmer från en webbportal (via personlig inloggning).
 • Möjlighet att beställa färdigtryckt material (gäller endast ABC)
 • Tillgång till administrativa verktyg på webbportalen som används i samband med gruppledarutbildningar (t ex registrering, uppföljning och utvärdering av gruppledare via webbenkäter).
 • Möjlighet att delta på årliga nätverksträffar/fortbildningar tillsammans med andra certifierade instruktörer.
 • Möjlighet till marknadsföring av egna gruppledarutbildningar på den gemensamma webbportalen.

Det är ett krav att vara med i detta nätverk eftersom KI vill säkra att metoderna sprids och används med bibehållen kvalité. Kostnaden för att få tillgång till ovanstående är 2500 kr +moms per år och instruktör.

Kostnad för instruktörsutbildningen

Instruktörsutbildningen kostar 18.000 kr + moms, vilket inkluderar följande:

 • Utbildningsdagar (5 heldagar)
 • Kursmaterial
 • Lunch och fika under utbildningsdagarna
 • Individuell handledning och certifiering

Följande inkluderas inte i priset:

 • Kostnader för den blivande instruktörens resor och uppehälle i samband med utbildningen.
 • Material till gruppledarutbildningen som den blivande instruktören ska hålla under instruktörsutbildningen.
 • Kostnad för ytterligare handledning och certifiering i det fall en instruktör inte blir godkänd under utbildningen. Kostnaden för detta är 4000 kr+moms per tillfälle.

Anmälan

Fyll i ansökningsformuläret nedan om du vill anmäla dig till instruktörsutbildningen. Sista anmälningsdag är 21 december 2017. Antalet platser är begränsat och angivna meriter utgör grunden för urval. Om avhopp sker senare än två veckor innan kursstart kommer en avgift på 2500 kr+moms att debiteras.

Om det av något skäl inte skulle fungera att skicka in anmälan i formuläret nedan kontakta livia.van.leuven@stud.ki.se.