Forskning om extraundervisning och självbild

Läsarfrågan jag svarar på 1 februari 2016 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som är osäker på om extraundervisningen hennes barn får i skolan kostar mer än den smakar. Barnet tycker det är pinsamt att vara den enda i klassen som har en resurs. Nedan finns referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

En stor sammanställning av befintliga studier om specialpedagogiska insatser visar att de generellt leder till mer inlärning. Samtidigt varierar effekterna stort beroende på vilken slags insats det handlar om och under vilka omständigheter som insatsen gavs…

Två sammanställningar av befintlig forskning om barns mål och inställning till lärande. Det finns många studier inom det området, där det återkommande resultatet är att barn som fokuserar på att lära sig saker och tror att övning ger färdighet både presterar och mår bättre. Tvärtom är det för barn vars mål främst är att slippa misslyckas…

En studier som visar att elever som undviker att be om hjälp generellt klarar sig sämre i skolan. Studien visar också att det beror på hur läraren bemöter dessa elever samt vilken pedagogik som används…

En studie som beskriver tre experiment där man undersökte hur inställningen till lärande påverkade självkänsla. Ju mer deltagarna trodde att man kan utveckla sina förmågor genom övning, desto mer konstruktivt förhöll de sig också till sig själva (och sin självkänsla)…

John Hattie är en välkänd forskare inom pedagogik, som har sammanställt en enorm mängd studier för att kartlägga vilka faktorer som bidrar till elevers lärande. Den faktor som enligt hans sammanställning bidrar allra mest är att elever kan göra en realistisk bedömning av sin egen förmåga, för att kunna uppmuntras på rätt sätt av lärare/föräldrar. Nedan är en länk till en svensk sammanfattning av Hatties forskning…

En omfattande svensk rapport om skola och hälsa, där man bland mycket annat tar upp specialpedagogiska insatser. Där diskuteras skillnaden mellan Sverige och Finland, där man konstaterar att de finska insatserna är vanligare, mindre stigmatiserande och kommer i tid…