Forskning om separationsångest och högkänslighet

Läsarfrågan jag svarar på 5 maj 2017 i Dagens Nyheter handlar om en tjej som verkar lida av separationsångest och där hennes bonusmamma söker råd. Hon undrar också om flickans bekymmer kan hänga samman med högkänslighet. Nedan finns en referenser till forskning som jag tar upp i svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

Det finns många studier som har visar att KBT hjälper en majoritet av barn med ångestproblem. I de flesta studier har emellertid deltagarna haft olika slags problem och diagnoser. I nedanstående studie undersökte man hur bra behandlingen fungerade för barn med just separationsångest. Hela 76 procent i behandlingsgruppen var diagnosfria efter behandlingen, jämfört med endast 14 procent i kontrollgruppen…

I de flesta studier genomförs behandlingen av barn av terapeuter. I denna mindre studie visar forskarna att även föräldrar kan hjälpa barn att utmana rädslor i små steg, under handledning av terapeuter…

I en stor studie följde man barn under flera år och undersökte vid varje tidpunkt i vilken grad barnen led av separationsångest. Vid första mättillfället, då barnen var 1,5 år, var det 17% av barnen som led av separationsångest. För större delen av den gruppen minskade dock problemen med tiden, så att barnen inte var mer rädda än andra när de var 4-5 år…

Nedan är ett exempel på en studie där man undersökt samband mellan högkänslighet (sensory processing sensitivity) och andra faktorer, som ångest och depression. Man fann ett samband mellan exempelvis högkänslighet och ångest, utöver det som kan förklaras av uppväxtförhållanden. Man fann också att sambandet mellan en dålig relation till föräldrar och depression var starkare för högkänsliga individer…

I följande studie mätte man vad som hände i hjärnan när deltagarna betraktade bilder som var emotionellt laddade (positiva eller negativa). Hos deltagare som var högkänsliga reagerade vissa delar av hjärnan annorlunda jämfört med deltagare som inte var högkänsliga. Skillnaderna var de man kan förvänta sig utifrån tidigare kunskap om högkänslighet. Både positiva och negativa bilder väckte starkare reaktioner…

I studien nedan prövade man ett program som handlade om att förebygga depression hos flickor på mellanstadiet. Vid uppföljningar upp till 12 månader fann man att programmet var effektivt, men endast för flickor som från början var högkänsliga…