Forskning om kamrater och utfrysning i skolan

Läsarfrågan jag svarar på 1 december 2017 i Dagens Nyheter handlar om en pojke som länge haft varit utsatt för utfrysning och negativ behandling i skolan. Nedan finns en referenser till forskning med koppling till svaret. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis.

I en studie med ett stort antal elever spelade man först in hur lärare agerade i klassrummet. Därefter följde man eleverna under 6 månader och undersökte kompisrelationerna vid flera tillfällen. Studien visade att elever som från början hade fått mycket negativa reaktioner från lärare löpte större risk för att bli bortvalda av kamrater senare. Man kunde också visa att effekten berodde på att klasskamraternas bild av de bortvalda eleverna hade färgats negativt av lärarens beteende…

 

I en sammanställning av ett stort antal studier beräknade man hur vanligt det är att elever som väl har blivit bortvalda fortsätter att vara det. Studien visade att det dessvärre är ganska vanligt. Ju äldre eleverna var desto större var risken…

I studien nedan undersökte man hur elevers skolprestationer hängde samman med deras kamratsituation. Studien visade att elever som var utfrysta presterade klart sämre än de som var accepterade av kamrater. Den visade också att skolresultaten blev bättre över tid om utfrysta elever fick kamrater. Och tvärtom att de blev sämre om en elev började bli utfryst…

Trots att man ofta hör att det inte är lyckat för elever som utsätts för mobbning att byta skola pekar forskningen på motsatsen. I en av de mest välgjorda studier i ämnet fann man att elever som var utsatta för mobbning oftare bytte skola än andra elever. Bland eleverna som var mobbade och som bytte skola minskade utsattheten betydligt, medan den ökade för elever som stannade kvar på skolan. Detta resultat gällde förstås inte för alla elever, men generellt var det alltså en fördel att byta skola…